SKA Tricks

SKA

A series of commercials for the SKA. Cast yourself: Ilya Kovalchuk, Viktor Tikhonov, Ilya Yezhov, Kevin Dallman and Patrick Thoresen.

Team

Agency, Production: Special ONE
Creative Director: Marina Mayorova
Director: Maxim Buchenkov
Producer: Oleg Zaytsev

Other works